วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

ข้อสอบเก่า IJSO วิชาฟิสิกส์

ไปดูได้เลยที่

mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index
แล้วเข้าฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์โอลิมปิกรุ่นเยาว์

อาจมีข้อสอบที่จะออกในปีนี้!!!

เนื้อหาที่ใช้สอบคัดเลือก IJSO เพื่ออบรมเข้ม รอบที่ 1

เนื้อหาที่ใช้สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเข้ารับการอบรมเข้ม
เพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกรุ่นเยาว์ระหว่างประเทศครั้งที่ 8 (8th IJSO)วิชาฟิสิกส์
- ความเร็ว อัตราเร็ว นิยาม
- การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง โปรเจคไทล์
- กฎการอนุรักษ์พลังงาน กำลัง
- โมเมนตัม การดล แรงและการเคลื่อนที่
- เลนส์นูน เลนส์เว้า กระจกเงาแบบต่างๆ กำลังเชิงแสง กำลังขยาย
- การหักเหแสง กฎของสเนลล์
- สมดุลความร้อน การขยายตัวเชิงความร้อน
- สมดุลต่อการเลื่อนที่ การหมุน
- วงจรไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า กฎของโอห์ม
- พลังงานภายใน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
- ของเหลว แรงลอยตัว
• โจทย์ข้อสอบวิชาฟิสิกส์เป็นแบบประยุกต์ ไม่ใช่ออกตรงไปตรงมา

วิชาชีววิทยา
- เซลล์สิ่งมีชีวิต ออร์แกเนลล์ หน้าที่ ลักษณะ ความแตกต่าง
- การแบ่งเซลล์
- อนุกรมวิธานเกี่ยวกับพืช
- การลำเลียงของพืช
- การหายใจระดับเซลล์
- การเคลื่อนที่
- การรักษาความสมดุลของร่างกาย
- ระบบประสาท
- พันธุกรรม
- ประชากรศาสตร์
- วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

วิชาเคมี
- สมบัติของสาร สสาร
- กรด – เบส ทฤษฎีของ Lewis
- ปฏิกิริยาเคมี ตัวออกซิไดซ์ รีดิวซ์ ปฏิกิริยารีดอกซ์
- ปริมาณสารสัมพันธ์
- สมการเคมี มวลโมเลกุล
- พันธะเคมี
- พลังงานภายใน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
- ฟิสิกส์นิวเคลียร์
- หลักการความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก